Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
    o1-03072014.rar - Ogłoszenie,
    z1-03072014.rar - Pakiety,
    s1-03072014.rar - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.07.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 03.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 08.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu poprawiony wzór formularza ofertowego, oraz prostuje zapis w SIWZ w rozdziale XIII art. 182 ustawy pzp.

sprostowanie - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 10.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


 

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 10.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ogłoszenie o zmianie ogloszenia - plik do pobrania  
  Przasnysz, dn. 11.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęDotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 14.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Zamawiający analizując udzielone odpowiedzi na pytania zwrócił uwagę na brak konsekwencji w odpowiedziach z dnia 10.07.2014 r nr pyt. 38 i pyt. 58,  w których znalazło się sformułowanie „wymaga” a miało być sformułowanie „dopuszcza”.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zmienia treści odpowiedzi dotyczące w/w pytań zmieniając słowo „wymaga” na „dopuszcza” w ich treści.

Oznacza to że Zamawiający dopuszcza rodzaj cewników opisanych w pytaniu 38 jak     i w pytaniu 58.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.


        Termin składania  17.07.2014 godz. 12:00.
        Termin otwarcia 17.07.2014 godz. 12:30.
 
 
        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 25.07.2014r

ROZSTRZYGNIĘCIE


 

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu infrmuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.

rozstrzygnięcie - plik do pobrania