Drukuj

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Ośrodka Leczenia Uzależnień.

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DZ. U. 2012.182) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 19.01.2015 r., czyli od dnia 19.01.2015 r. do dnia 19.02.2015 r. pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz

z adnotacją na kopercie

"KONKURS -  na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej Ośrodka Leczenia Uzależnień"oraz nazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym.

 Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego nastąpi w terminie 90 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie.O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.