Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg na:

wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań bakteriologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 107, lub pod nr telefonu: 297-534-350 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
    Załączniki do przetargu,
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.07.2012r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 26.06.2015 r.
 
 
 

Załącznik  4 do protokołu

Unieważnienie Postępowania
 Konkursowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  badań mikrobiologicznych w SPZZOZ w Przasnyszu

    Niniejszym informuję , iż w przeprowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ,ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, Udzielający Zamówienie działając na mocy art 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz 654 z póź.zm. ) unieważnia niniejsze postępowanie konkursowe na podstawie:
1. art 150 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 210 ,poz 2135 z późń. zm)

 

Przasnysz, dnia 28.07.2015 r.