Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU 

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, tel-29 75 34 318 , fax -29 75 34 380

OGŁASZA KONKURS OFERT NA
wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu: badań histopatologicznych i cytologicznych, ortopedii

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług – 01.01.2016r.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 3 lat,

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05. oraz na STRONIE INTERNETOWEJ  naszego szpitala tj. www.szpitalprzasnyszpl.

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w   terminie do 04.12 .2015r. do godz. 10:00.

Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia 04.12.2015r.  w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy  Sadowej 9, godz. 10:30

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.

Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu złożone w terminach określonych w Rozporządzeniu MZiOS z 13 lipca 1998 r. rozstrzyga odpowiednio – Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.  

Specyfikacja histopatologia i cytologia

Specyfikacja ortopedia

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
NA WYKONYWANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH
OGŁOSZONOEGO W DNIU 23.11.2015
 

W związku z podniesieniem zarzutów przez jednego z uczestników postępowania , dotyczących zasad konkurencyjności  (art 140  ust . 2  pkt. 1 -Ustawy   z  dnia  27  sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. z 2008r. Nr. 164, poz. 1027 z późn. zmian.)  na podstawie ogłoszenia unieważnia się postępowanie na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.