Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz.182):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej kandydaci składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, czyli od dnia 24.10.2018 r. na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

z adnotacją na kopercie

„KONKURS-na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urologicznym”

oraz nazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 14 dni po upływie terminu składania ofert miejsce: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15/7, 07-410 Ostrołęka

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9