Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

 

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

 

konkurs ofert

 

dla podmiotów publicznych, niepublicznych, indywidualnych praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2018, poz 2190 z póź zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z2018, poz 1510 z póź zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest:
wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej, TK angio, oraz badań RTG dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Szacunkowa liczba usług stanowiących przedmiot zamówienia, umieszczona została w SIWZ.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług - 01.01.2019r.

Przewiduje się zawarcie umowy dla podmiotów składających oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej, TK angio, i RTG na okres-01.01.2019r.-31.12.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05. oraz na STRONIE INTERNETOWEJ naszego szpitala tj. www.szpitalprzasnysz.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 21.12.2018r. do godz. 10:00.

Rozpoczęcie części jawnej konkursu dla podmiotów składających oferty (z udziałem oferentów), nastąpi dnia 21.12.2018r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu rozstrzyga odpowiednio – Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.

2018.12.20 - Zapytanie ofertowe

2018.12.20 - Zmiana terminu składania ofert

2019.01.04 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert