Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896), czyli:

  1. tytuł zawodowy lekarza medycyny i  tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny
  2. 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 20.02.2018 r., poz. 393 z późn. zm.):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z nr telefonu oraz adresem email do celów informacyjnych związanych z postępowaniem konkursowym;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu poświadczone za zgodność z oryginałem;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentacją poświadczającą staż pracy w zawodzie);
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska – zgodnie ze wzorem;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko – zgodnie ze wzorem;
  8. kandydat przystępujący do postępowania konkursowego oprócz wymaganej dokumentacji winien przedstawić w postaci pisemnej minimum 1 strona A4 – odstępy pojedyncze, margines 2,5, czcionka TNR 12 – opis zawierający odpowiedź na zagadnienie "Miejsce i rola Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Powiatowym".

Dokumenty, o których mowa wyżej kandydaci składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

z adnotacją na kopercie:

"KONKURS-na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu"
oraz nazwiskiem, imieniem, adresem korespondencyjnym wraz z nr telefonu kontaktowego do celów informacyjnych związanych z postępowaniem konkursowym

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni po upływie terminu składania ofert w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w pokoju nr Z110, I (pierwsze) piętro w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 w poniedziałki i wtorki (jeśli są one dniami roboczymi) w godzinach od 10.00 do 12.00, przypadające w okresie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Wszelkich informacji o konkursie udziela mgr Dorota Dudzikowska – Kierownik Sekcji Kadr i Płac SPZZOZ w Przasnyszu, pok. Z 118, nr tel. +48 297-534-351 lub +48 297-534-416

Przasnysz, 3.08.2020 r.

mgr Grzegorz Magnuszewski
Dyrektor
SPZZOZ w Przasnyszu

Pliki do pobrania