Drukuj

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

dla indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji w następujących zakresach:

  1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie nadzoru medycznego i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. dr. W. Oczko w Przasnyszu oraz w poradniach pobrani specjalistycznych w SPZZOZ w Przasnyszu - załączniki do pobrania
  2. na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie nadzoru medycznego i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w lokalizacji przy ul. Sadowej 9, 06 – 300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu - załączniki do pobrania
  3. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego w lokalizacji ul. Sadowa 9, 06 -300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu - załączniki do pobrania

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2023 r. i nie wcześniej niż od dnia 01.08.2020 r.

Przasnysz, 16.07.2020 r.

mgr Grzegorz Magnuszewski
Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu

2020.08.12 12:20 - Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert - plik do pobrania