Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Zespół powołany został przez Starostę Powiatu Przasnyskiego i obejmuje zasięgiem swojego działania powiat przasnyski.

 

Siedziba Zespołu:
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz (II piętro, pokój B 202)

tel./fax: (29) 753 - 44 – 00


Przewodnicząca Zespołu: mgr Urszula Maćkowska

Sekretarz Zespołu: mgr Agnieszka Rykowska

 

Zainteresowani przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 – 13:00

Wtorek: 15:30 – 17:30

Środa: 12:30 – 17:30

Piątek: 8:00 – 13:00

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

 

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej - Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • orzeczenie w oryginale
 • jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

 

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu.

 

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 

 

Druki do pobrania:

Druki dla osób do 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wniosek o wydanie legitymacji

 

Druki dla osoby powyżej 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie o stanie zdrowia

wniosek o wydanie legitymacji