Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel-29 75 34 318 , fax -29 75 34 380

OGŁASZA KONKURS OFERT na Wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych.

Konkurs ofert  zostaje przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618  z późń.zm.) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późń.zm.) oraz w oparciu o dokumentację konkursową.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług - 01.01.2016r.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 3 lat.

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:05 oraz na tronie internetowej naszego szpitala: www.szpitalprzasnysz.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 11.12.2015r. do godziny 10:00.


Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia 11.12.2015r. w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9 - godzinie 10:30.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu złożone w terminach  rozstrzyga odpowiednio - Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej  naszego szpitala: www.szpitalprzasnysz.pl

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przasnysz 21.12.2015r.
                

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w SP ZZOZ w Przasnyszu.

 

    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że do terminu otwarcia ofert tj do dnia 11.12.2015r.  do godziny 10,00 wpłynęły trzy oferty.

OFERTA NR 1        RAZEM  85 pkt – oferta odrzucona
CYTOPATH S.A.
90-552 Łódź/ ul. Struga 66/204
wartość cenowa oferty-115 023,00
cena-75 pkt
transport-0 pkt
kadra-10 pkt
kadra pow. 5 lek. -0 pkt

OFERTA NR 2           RAZEM  92 pkt
DIAGNOSTYKA CONSILIO  Sp zoo
93-357 Łódź / u. Kosynierów Gdyńskich 61 A
wartość cenowa oferty-128 921,71
cena-67 pkt
transport- 10 pkt
kadra-10 pkt
kadra pow. 5 lek -5 pkt

OFERTA NR 3         RAZEM  68 pkt – oferta odrzucona
ALAB  laboratoria Sp. Zoo
00-739 Warszawa / ul. Stępińskiej 22/30
wartość cenowa oferty-203 515,00
cena-43 pkt
transport- 10 pkt
kadra-10 pkt
kadra pow. 5 lek -5 pkt

 

KOMISJA   KONKURSOWA   JAKO  NAJKORZYSTNIEJSZĄ   UZNAŁA
     OFERTĘ NR 2 , która zdobyła największą liczbę punktów tj. 92

UZASADNIENIE rozstrzygnięcia konkusru ofert wraz z opisem ofert

 

1.    Przyjmujący Zamówienie -Cytopath  SA  w Łodzi otrzymał maksymalną ilość punków za najkorzystniejszą cenę , natomiast za transport otrzymał 0 pkt.
 W SWZ w punkcie 3.4.3   -Warunki konieczne do spełnienia  przez Oferenta jest następujący zapis :''Odbiór i transport materiałów tkankowych /płynów na własny koszt Oferenta co najmniej 3 dni w tygodniu  z siedziby Zamawiającego w terminach i trybie zgodnym z potrzebami Zamawiającego". Ponadto w Kryteriach oceny ofert -jednym z elementów podlegających ocenie był "transport powyżej 3 dni w tygodniu  -10 pkt. "
Zastosowanie przez Przyjmującego Zamówienie -Cytopath SA-Łódź,  zapisu w złożonej ofercie: "Klient decyduje ile razy w tygodniu ma nastapić odbiór materiału z placówki"-nie ma odniesienia do zapisów  SWZ i oceny oferty. Tym samym oferta nie może zostać poddana ocenie punktowej w tym zakresie i  liczba przyznanych punktów za to kryterium wynosi 0 pkt.
       Formularz oferty został opisany przez Zamawiającego w części B punkcie 5.1 SWZ.
Przyjmujący Zamówienie nie zastosował się do wymogów opisanych w w/w punkcie SWZ
 i dokonał modyfikacji załącznika dotyczącego  informacji o liczbie i kwalifikacjach osób świadczących usługi.
 Załącznik złożony w ofercie przez Cytopath SA  nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego           
              Ponadto Przyjmujący Zamówienie zgodnie z pkt 7 Warunków koniecznych do spełnienia zawartych przez Oferenta nie przedstawił w ofercie szczegółowego wykazu barwień immunohistochemicznych (przeciwciał).
Powyższe uchybienia, co do zmian formularza ofertowego i braku w nim informacji wymaganych przez Zamawiającego w SWZ , powodują  odrzucenie oferty na podstawie punktu 13.1  tiret   7.  - " Jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego" – oferta ulega odrzuceniu.    

 

2           Przyjmujący Zamówienie -Diagnostyka Consilio w Łodzi otrzymał 67 pkt za cenę oferty .
W związku z podniesionym zarzutem   w dniu otwarcia ofert przez jednego z Oferentów- Alab laboratoria -dotyczącym wpisania przez oferenta Consilio w ofercie cenowej / barwienie histochemiczne-wartości 0,00 zł.,  Zamawiajacy informuje, że jest to zgodne z  formularzem ofertowym .
 W odnośniku pod ofertą cenową była informacja podana przez Zamawiającego , iż cena obejmuje niezbędne barwienie  histochemiczne. Ponadto podanie wartości 0,00 zł. w jednej z pozycji kalkulacji, nie może być traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ. Istotne jest  , aby zaoferowana cena była realna a zarazem umożliwiła porównanie ofert.
               Przyjmujący Zamówienie w kryterium oceny ofert dotyczącym  transportu i kadry otrzymał maksymalną ilość punktów.
 Przyjmujący Zamówienie- Consilio -zaoferował odbiór materiału od  Zamawiającego -5 razy w tygodniu.
          Firma Consilio -jako jedyny  z oferentów przedłożyła wykaz kadry na obowiązującym załączniku określonym w SWZ Zamawiającego.  Przyjmujący Zamówienie przedstawił  szczegółowy wykaz barwień w badaniach immunohistochemicznych oraz Certyfikat ISO  9001 w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych, które były wymagane przez Oferenta w Warunkach koniecznych do spełnienia przez Oferenta.

3.         Przyjmujący Zamówienie Alab  laboratoria -otrzymał najmniejszą ilość punktów za cenę oferty-43 pkt.
                Formularz oferty został opisany przez Zamawiającego w części B punkcie 5.1 SWZ. Przyjmujący Zamówienie nie zastosował się do wymogów opisanych w w/w punkcie SWZ i dokonał modyfikacji załącznika dotyczacego  informacji o liczbie i kwalifikacjach osób świadczących usługi. Załącznik złożony w ofercie przez Alab laboratoria  nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiąjacego .
              W warunkach koniecznych do spełnienia przez Oferenta w punkcie 1 ppkt c Zamawiający wymagał złożenia w ofercie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. Przyjmujący Zamówienie  nie złożył w ofercie wymaganego Certyfikatu.
        Powyższe uchybienia, co do zmian formularza ofertowego i braku w nim informacji
            wymaganych przez Zamawiającego w SWZ , powodują  odrzucenie oferty na podstawie
            punktu 13.1  tiret   7.  - " Jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków
           określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego" – oferta
           ulega odrzuceniu.    
        Wobec powyższego Zamawiający uznaje  ofertę nr 2- CONSILIO DIAGNOSTYKA W ŁODZI   za najkorzystniejszą.
    Od przedstawionej wyżej decyzji   Przyjmującym Zamówienie przysługuje odwołanie do Dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do Sadu Administracyjnego.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Treść odwołania od rozstrzygnięcia konkusru ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w SP ZZOZ w Przasnyszu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpowiedź na odwołanie od rozstrzygnięcia konkusru ofert na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w SP ZZOZ w Przasnyszu