Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

 

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów publicznych, niepublicznych, indywidualnych praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz 160z póż zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2018, poz 1510 z późn. zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych dla SP ZZOZ w Przasnyszu

Szacunkowa liczba badań mikrobiologicznych umieszczona została w SIWZ

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług – 01.10.2018r.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 5 lat

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:3015:05. oraz na stronie internetowej naszego szpitala tj. www.szpitalprzasnysz.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 14.09.2018. do godz. 10:00.

Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia 14.09.2018r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9 o godzinie 10:30

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu rozstrzyga odpowiednio – Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.

 

2018.09.19

Rozstrzygnięcie konkursu ofert