Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert

dla indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji w następujących zakresach:

 1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w wybranych oddziałach szpitalnych w Szpitalu im. dr. W. Oczko w Przasnyszu w SPZZOZ w Przasnyszu w podziale na następujące zadania: - plik do pobrania
  • Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach normalnej ordynacji i / lub poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym w godzinach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynejcyjnych (Detoksykacji) oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w godzinach normalnej ordynacji lub/i poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 4: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urologicznym w godzinach normalnej ordynacji lub/i poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 5: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w godzinach normalnej ordynacji lub/i poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 6: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach normalnej ordynacji lub/i poza normalną ordynacją; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 7: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w godzinach normalnej ordynacji. - plik do pobrania
 2. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w wybranych poradniach specjalistycznych w lokalizacji ul. Sadowa 9, 06 -300 Przasnysz Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu w podziale na następujące zadania: - plik do pobrania
  • Zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego; - plik do pobrania
  • Zadanie nr 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Położniczo – Ginekologicznej lub/i Poradni Chorób Piersi lub/i Poradni Patologii Ciąży. - plik do pobrania
 3. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej w lokalizacji ul. Sadowa 9, 06 -300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu. - plik do pobrania
 4. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rzecz pacjentów Przychodni Zdrowia z możliwością wykonywania w sytuacjach wyjątkowych badań profilaktycznych i badań profilaktycznych kierowców dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy w lokalizacji ul. Sadowa 9, 06 -300 Przasnysz, Szpital im. dr. W. Oczko w Przasnyszu. - plik do pobrania

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r. i nie wcześniej niż od dnia 01.07.2020 r.

 • Informacji w sprawach formalnych i merytorycznych konkursu ofert udzielają Dorota Dudzikowska - Kierownik Sekcji Kadr i Płac oraz Monika Olkowska Referent ds. osobowo – socjalnych i szkoleń pok. nr Z118, tel. 29 75 34 351/416.
 • Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w Sekcji Kadr i Płac – pok. Z118. SWKO oraz formularze ofert dostępne są również na stronie internetowej www.szpitalprzasnysz.pl.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 10:00.
 • Otwarcie konkursu nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu w sali konferencyjnej na I piętrze.
 • Termin związania oferentów złożonymi ofertami ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia w całości, bądź w danym zakresie oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Przasnysz, 17.06.2020 r.

mgr Grzegorz Magnuszewski
Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu

2020.07.08 11:25 - Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert - plik do pobrania

 • Porody rodzinne

  Dyrekcja SPZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 10.05.2021r. istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych przy zachowaniu poniższych zasad:

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 03.05.2021r, ulegają zmianie godziny dostępności punktu pobrań - DRIVE THRU, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

  Więcej…  
 • Szczepienia

  Starosta Powiatu Przasnyskiego wraz z Dyrektorem SPZZOZ w Przasnyszu informują, że w ramach rządowego pilotażu od 19-04-2021r. uruchamiamy Punkt Szczepień Powszechnych w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 5.

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, o godzinach dostępności punktu pobrań – DRIVE THRU, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

  Więcej…